Інформація про Харківську гімназію № 82

Сайт Харківської гімназії № 82

/Files/images/IMG_0567.JPG

Головна мета гімназії:

формування здорової (фізично, духовно), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості, яка має постійну потребу до самореалізації та самовдосконалення, стійкі навички поведінки, уміння вільно спілкуватись, адаптуватись в сучасному суспільстві.

The main purpose of school:

formation of healthy (physically and spiritually), competent, socially adaptive, creative person that has a constant need for self-realization and self-sustainable behaviour skills, ability to communicate, adapt to modern society.

Завдання:

розвиток природних позитивних нахилів здібностей і обдарованостей, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися; виховання творчої соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації, адаптації до життя в умовах ринкової економіки; виховання морально і фізично здорового покоління; оновлення змісту освіти, розробка і апробація інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Objectives:

development of natural positive inclinations talents and gifts, creative thinking, the ability to cultivate, nurture creative socially active person, capable of self-development and self-realization, adaptation to life in a market economy, morally and physically healthy generation update the content of education, development and testing innovative pedagogical techniques, methods and forms of education and training.

Кiлькiсть переглядiв: 0